Vissza

Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), mint a www.bringazasitthon.hu üzemeltetője, ezúton tájékoztatja az oldalára látogatókat, a hírlevélre feliratkozókat, és az egyes rendezvényekre, programokra a honlapon keresztül regisztrált felhasználókat adataiknak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

A Tájékoztató hatálya az Adatkezelőre és azokra természetes személyekre vonatkozik, akiknek a személyes adatait Adatkezelő megismeri és kezeli. A Tájékoztató az aláírásának napján jön létre, és visszavonásának/módosításának napjáig áll fenn. Adatkezelő rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal is, amely részletesebben tartalmazza az adatkezelés szabályait, és amely elérhető Adatkezelő honlapjain és székhelyén.

1. Az adatkezelő

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. nyilvántartásba vételének száma: 18-02-0200691, adószáma: 18877410-1-18, képviseli: Benyó Balázs elnök, e-mail: [email protected], weboldal: http://www.maketusz.hu

2. A kezelt adatok köre

  • Bringázás itthon hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím,
  • rendezvényre való regisztráció esetén: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, esetleg étrend vagy egyéb szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó adatok (kerékpárkölcsönzéshez testmagasság, póló igénylése esetén pólóméret,
  • rendezvényen való részvétel esetén: kép- és hangfelvételen való szereplés, amelyeket az „Aktuális” rovatban teszünk közzé.

Az rendezvényre való a regisztráció során kért adatok megadása önkéntes, amely azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén a résztvevő elfogadja annak lehetőségét, hogy az Adatkezelő egyes szolgáltatásához nem férhet hozzá (pl. különleges diéta étkezés esetén).

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő az adatokat a 2017. évi C. tv. 1. sz. melléklet XVII. fejezet 20-38-21 jogcímhez tartozó feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Bringázásitthon hírlevél megkapásához leadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy az Bringázásitthon hírlevet megkaphassa. Rendezvényre való regisztráció esetén az adatkezelés célja a regisztráltak számára a megjelölt rendezvényen való részvétel biztosítása, illetőleg a rendezvénnyel összefüggően az érintett tájékoztatása és az érintettel való kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4. Az adatkezelés időtartama

Hírlevél esetén: az adatkezelő a személyes adatokat elektronikus adathordozón a hírlevélről való leiratkozásig őrzi meg. Rendezvény esetén a rendezvény befejezését követő 60 napon belül az regisztrált adatai törlésre kerülnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A hírlevélre regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a www.bringazasitthon.hu oldal admin adatkezelői férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a MAKETUSZ informatikai rendszerében kerül sor. Rendezvények esetén az Adatkezelő szolgáltatásait munkavállalói és megbízottjai útján látja el, így az érintett személyes adataihoz a kommunikációs koordinátor munkakörben dolgozó munkavállalóink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek. A megbízottakkal kötött szerződés külön rendelkezik az adatvédelemről.

6. Az adatfeldolgozó

Mivel a rendezvények regisztrációjakor google formot használunk, az adatfeldolgozó adatait itt közöljük: Google LLC, Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Képviseli: Larry Page vezérigazgató, Weboldal: google.com

7. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését, korlátozását kérheti, emellett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a [email protected] címre küldheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében, és annak érdekében, hogy az harmadik és illetéktelen fél számára elérhető ne legyen, mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

1. Adatkezelő elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását. Az Érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

2. Adatkezelő az Érintett által benyújtott kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet (írásban vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton) értesíti.

3. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4. Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az Érintett számára.

5. Ha az Érintett

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan az Infotv. 14. § b)-e) pontjaiban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és b) e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, az Adatkezelő az Érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az Érintettől.

6. Ha megalapozottan feltehető, hogy az Infotv. 14. § b)-e) pontjában meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

7. A kérelem benyújtható az alábbiak szerint: Postai úton: 1062 Budapest, Trombitás út 22. Fszt. 2. Elektronikus úton: [email protected]

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

Budapest, 2021. július 15.